Uchwała Nr XI/57/2007

Uchwały

Uchwała Nr XI/57/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku ( M. P. Nr 77, poz. 831 ) z kwoty 58,29 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2008 roku na obszarze gminy Aleksandrów.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.