Uchwała Nr XI/59/2007

Uchwały

Uchwała Nr XI/59/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847), art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002, Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:


§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem § 2:

1) budynki, grunty i budowle stanowiące własność (współwłasność) gminy o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,

2) budynki gospodarcze stanowiące własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników,

3) budynki, grunty lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz na potrzeby bezpieczeństwa publicznego,

4) grunty zajęte pod cmentarze ,

5) budynki mieszkalne.


§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują budynków, gruntów, budowli, budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynków letniskowych usytuowanych na gruntach, w stosunku do których w dacie rozpoczęcia ich zabudowy obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego ustalał zabudowę letniskową, jak również budynków letniskowych usytuowanych na gruntach w stosunku do których charakter zabudowy letniskowej określają decyzje o warunkach zabudowy bądź decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/104/04 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 348 ,poz. 3630 ).


§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.