Uchwała Nr XI/61/2007

Uchwały

Uchwała Nr XI/61/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku

 


w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 ) art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,poz. 1601, Nr 225,poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

1) autobusy służące do wykonywania zadań publicznych Gminy Aleksandrów związanych z dowozem dzieci do szkół,

2) środki transportowe wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 roku.-