Uchwała XI/60/2007

Uchwały
Uchwała Nr XI/60/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: określenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 10 ust. 1 w zw. z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o opłatach i podatkach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Aleksandrów:

1. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a ) mniejszej niż 30 miejsc - 500,00 zł,

b ) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 700,00 zł,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 250,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 400,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 500,00 zł,

  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 1,

  2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 550,00 zł,

  3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 2,

  4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 500,00 zł,
  1. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi i rodzaju

zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 3,§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc uchwała Nr X/57/03 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 344, poz. 3152 , z 2005r. Nr 371 , poz. 3745 ).


§ 4. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 1 stycznia 2008 roku.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2008 roku.

 

Załącznik Nr 1 >>

Załącznik Nr 2 >>

Załącznik Nr 3 >>