Zarządzenie Nr 57/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 57/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 31 grudnia 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok


Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 9.277.195,03 zł

wydatki 10.082.843,93 zł


§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

 

Załącznik Nr 1>>