Zarządzenie Nr 2/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 2/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 17 stycznia 2008 roku


w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

i planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów ustala co następuje:


§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2008 rok do Uchwały Nr XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.


§ 2. Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku.

 

Załącznik Nr 1>>

Załącznik Nr 2>>

Załącznik Nr 3>>

Załącznik Nr 4>>