Zarządzenie Nr 3/2008

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 3/2008
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 stycznia 2008 roku


w sprawie: ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w 2008 roku.


Na podstawie art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz.955) Wójt GminyAleksandrów ustala co następuje:


§ 1. Ustalam plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 w kwotach:

dochody 1.812.826,00 zł
wydatki 71.199,00 zł


§ 2. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie 11.222,00 zł.

§ 3. Ustalam plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie:

wydatki 1.741.627,00 zł.


§ 4. Ustalam plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 w kwotach:

dochody 781,00 zł
wydatki 781,00 zł


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.


Załącznik Nr 1>>

Załącznik Nr 2>>

Załącznik Nr 3>>

Załącznik Nr 4>>