Ogłoszenie

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIANa podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )


Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek :

Inwestora :

GMINY ALEKSANDRÓW”

26-337 Aleksandrów

została wydana w dniu 28 stycznia 2008 roku decyzja Nr : GR.OŚ.7624-8/2007/08

ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

przebudowie drogi gminnej KALINKÓW - BOROWIEC - ROŻENEK

w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m

oraz o nr ewid. 248,395,393,414,358,359,387,577,806,35,36,43,53

i długości od km 0+000,00 do km 5+860,08


Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/wym. decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszeniatj. do dnia 13 lutego 2008 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów - pokój nr 103.