Decyzja

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 28.01.2008r

Znak: GR.OŚ.7624-7/2007/08


D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięciaNa podstawie art.46 ust.1,art.46a ust.7 pkt 4 ,art.48 ust.2 pkt 1 i 1a ,art.56 ust.2,3,4,7 oraz art.57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.104 , 107 §1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) , w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257 , poz. 2573 z późn. zm.)


POSTANAWIAM


określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przez wieś RECZKÓW NOWY w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 408 , 464 i długości od km 0+000,00 do km 1+1140,41


 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :


Inwestycja polega na przebudowie drogi gminne przez wieś RECZKÓW NOWY gmina Aleksandrów o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 408 , 464 i długości od km 0+000,00 do km 1+1140,41 .

Roboty drogowe zlokalizowane będą w linii istniejącego pasa drogowego .

Na odcinku drogi występuje fragmentami rów po stronie południowej , który należy zaadoptować i przedłużyć .

Realizacja planowanej inwestycji nie będzie wymagała uzyskania wcześniejszego zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów. Teren pokryty jest roślinnością niską , trawą oraz uprawami rolnymi.

Teren planowanej inwestycji jest stosunkowo płaski .

Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu sprzed jej realizacji .

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym

  uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :


Uznaje się , że planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego

i zdrowia ludzi.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji brak jest obiektów zabytkowych jak

i przyrodniczych wymagających ochrony .

Inwestor prowadzący roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu , który posiada

cechy zabytku , obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ wykonawczy właściwej gminy lub powiatu i właściwego konserwatora zabytków .

Jednocześnie obowiązany jest zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty , mogące go uszkodzić lub zniszczyć , do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń .

Inwestycję należy projektować i budować zapewniając :

 • spełnianie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania

  obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich

 • warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na budowie

 • możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego

 • przyjęcia rozwiązań funkcjonalnych i technicznych ograniczających lub eliminujących wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty , zgodnie z obowiązującymi przepisami

Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu , do którego inwestor ma tytuł prawny.

Sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi na terenie planowanego przedsięwzięcia powinien odbywać się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach

i aktów wykonawczych do tej ustawy. W szczególności powstały urobek należy zagospodarować w miejscu jego wytworzenia , z zachowaniem aktualnego przeznaczenia działki .

Inne odpady należy gromadzić selektywnie do czasu ich odbioru przez firmy specjalistyczne.

Budowa i eksploatacja inwestycji nie może powodować ponadnormatywnego zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych lub zmian stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na nieruchomości sąsiednie.


 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie

  budowlanym :


Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie .

Inwestycja ze względu na niewielkie przewidywane oddziaływanie na środowisko nie wymaga szczególnych uwarunkowań dotyczących ochrony środowiska.

Wielkość oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku .

Po zakończeniu budowy nie powinny występować negatywne oddziaływania dla środowiska

i zdrowia ludzi .

Przy wykonywaniu przebudowy drogi zgodnie z przyjętą technologią nie będą przenikały do środowiska substancje i energie mogące pogorszyć istniejący stan środowiska naturalnego.

Przebudowa drogi wpłynie bezpośrednio na poprawę ruchu drogowego .

Zmniejszy czas przejazdu , a także poprawi jakość życia mieszkańców poprzez szybszy dostęp do drogi głównej .


 1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych , w odniesieniu

  do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii :


Planowana przebudowa drogi nie jest zaliczany do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku wystąpienia powyższych awarii .

 1. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

  w odniesieniu do przedsięwzięć , dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko :


Z uwagi na położenie planowanego przedsięwzięcia i strefę jego oddziaływania nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.


 1. Stworzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy

  przypadków przewidzianych w art. 135 ust.1 ustawy – Prawo ochrony środowiska) :


Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji , dla których tworzy się obszar ograniczonego oddziaływania.

Przyjęte rozwiązania techniczne , technologiczne i organizacyjne zapieniają wyeliminowanie szkodliwego oddziaływania na środowisko poza teren przedmiotowych działek.U Z A S A D N I E N I EDo Urzędu Gminy w Aleksandrowie w dniu 25 października 2007 roku wpłynął wniosek inwestora GMINY ALEKSANDRÓW pow. piotrkowski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przez wieś RECZKÓW NOWY gmina Aleksandrów o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 408 , 464 i długości od km 0+000,00 do km 1+1140,41 .

Powyższa inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko .

W związku z tym w dniu 31 października 2007 roku pismem znak: UG.OŚ.7624-7/2007 wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska z prośbą o wydanie opinii w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia , mogącego znacząco oddziaływać na środowisko .

Pismem Nr UG.OŚ.7624-7/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zwrócił się również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. o wydanie opinii na temat sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia o którym mowa powyżej .

W/wym. organy (opinia Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. Nr RZ.V.7633-192/07 z dnia 07.11.2007r oraz pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. Nr PPIS-ON-ZNS-440/143/07 z dnia 21.11.2007r ) postanowiły odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla tego przedmiotowego przedsięwzięcia .

Po przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury Wójt Gminy w Aleksandrowie stwierdził, iż sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przez wieś RECZKÓW NOWY w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 408 , 464 i długości od km 0+000,00 do 1+1140,41km - nie jest konieczne.

Z uwagi na powyższe wydał Postanowienie Nr UG.OŚ.7624-7/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia .

W toku trwającego postępowania zapewniono czynny udział społeczeństwa , poprzez

podanie do publicznej wiadomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przez wieś RECZKÓW NOWY gmina Aleksandrów .

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Urzędu Gminy w Aleksandrowie żadne uwagi ani wnioski .

W dalszej kolejności Urząd Gminy w Aleksandrowie stosownie do art. 48 ust.2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902) w dniu 28 grudnia 2007 roku pismem znak: UG.OŚ.7624-7/2007 wystąpił do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.- Wydział Rolnictwa i Ochrony

Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia .

Na podstawie otrzymanej opinii (wydanej w formie Postanowienia) od Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Piotrkowie Tryb Nr PPIS-ON-ZNS-440/143/07 z dnia 8 stycznia 2008 roku – bez uwag zostały uzgodnione warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia .

Na podstawie otrzymanej opinii (wydanej w formie Postanowienia) ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr RZ.V.7633-211/07/08

z dnia 4 stycznia 2008 roku – z uwagi na niewielkie oddziaływanie tego rodzaju inwestycji na środowisko , bez warunków z zakresu ochrony środowiska uzgodniono realizację planowanego przedsięwzięcia .

Planowane przedsięwzięcie pozostaje bez wpływu na obszar , tereny i obiekty prawnie

chronione oraz cenne i rzadkie elementy , czy zasoby środowiskowe.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie też miała wpływu na najbliższe obszary Natura 2000 , dlatego przy uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań dla projektowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono potrzeby określania dodatkowych obowiązków w tym zakresie.

Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wykonania analizy porealizacyjnej .

Z uwagi na niewielkie oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz fakt , iż poprawi ona warunki życia na terenie gminy Aleksandrów , postanowiono jak w sentencji .


P O U C Z E N I E


1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  zgodnie z art. 56 ust.9 wiąże organ wydający decyzję o której mowa w art.46 ust.4 oraz organ przyjmujący zgłoszenie , o którym mowa w art.46 ust. 4a ustawy

2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

  przedsięwzięcia stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art.56a

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie

  uprawnia do wycinki drzew.

  Na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać zgodę.

5. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art.46 ust.4 oraz do zgłoszenia , o którym mowa w art.46 ust.4a .

Złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed

upływem czterech lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

stała się ostateczna .

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata , jeżeli realizacja planowanego

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo

oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji .

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania .Załącznik :

- charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji .

Otrzymują :


 1. Wnioskodawca

 2. strona internetowa UG Aleksandrów (www.bip.aleksandrow.net.pl)

 3. strony w/g rozdzielnika

 4. a/a

Załącznik Nr 1 >>