Konkurs na głównego księgowego.

Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego GZOKSiT w Aleksandrowie

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie

ogłasza konkurs na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):
Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie 39 26-337 Aleksandrów
Wymiar czasu pracy : pełny etat
Rodzaj umowy : umowa o pracę
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art 45,ust.2 ustawy o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249,poz.2104 z dnia 30.06.2005r
następujące niezbędne wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne;
4) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:
1) posiada ogólną znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
2) posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości;
3) posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego;
4) posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
5) posiada predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji ,
6) posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia,

4. Wskazanie zakresu zadań:
1) prowadzenie rachunkowości GZOKSiT i placówek oświatowych na terenie Gminy Aleksandrów zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków GZOKSiT i placówek oświatowych;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym GZOKSiT i placówek oświatowych;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w GZOKSiT i placówkach oświatowych;
5) przygotowywanie projektów budżetów GZOKSiT i placówek oświatowych oraz harmonogramu wydatków;
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierowników jednostek;
7) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków GZOKSiT i placówek oświatowych;
8) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;
9) prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej;
10) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
11) nadzoruje prawidłowy przebieg przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;
12) prowadzi rozliczenie inwentaryzacji składników majątku GZOKSiT i placówek oświatowych;
13) nadzoruje prawidłowe stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień
publicznych,
14) sporządza naliczenia odpisów na zakładowy FSS, plan i sprawozdawczość funduszu, przekazuje naliczone odpisy oraz nadzoruje prawidłowość potrąceń i kontroluje zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa;
15) nadzoruje przygotowanie i realizację umów cywilnoprawnych i prowadzi ich obsługę księgową,
16) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
17) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,
18) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
19) nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
20) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
21) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego ,

5. Wykaz wymaganych dokumentów:
Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:
list motywacyjny;
;curriculum vitae;
;kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek
pracy trwa nadal lub na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić
charakteru zatrudnienia; /uwierzytelnione /
;kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
/uwierzytelnione/
;kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;/uwierzytelnione
;oświadczenia: o stanie zdrowia, obywatelstwie;niekaralności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji
. kwestionariusz osobowy,
;kserokopia dowodu osobistego,

6. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
Kandydaci są zobowiązani do:
a) złożenia dokumentów wymienionych w pkt 5 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko głównego księgowego GZOKSiT". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
b) złożenia dokumentów w terminie do dnia 14 lutego 2008 roku w Gminnym Zespole Oświaty Kultury Sportu Turystyki w Aleksandrowie pokój nr 106 do godz. 12 oo
W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do GZOKSiT w Aleksandrowie . Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
c) nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
7. Pozostałe zobowiązania:
1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www. bip.aleksandrow.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów
1. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie –telefonicznie.


Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie

Jerzy Pietruszka