Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.39 ust.1 , art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/21/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/83/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr VI/33/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/23/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr V/31/99 z dnia 16 lutego 1999 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/22/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

ogłasza kolejny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Aleksandrów.

Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu 17 września 2007 roku

i zakończył się wynikiem negatywnym .

Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu 2 stycznia 2008 roku

i zakończył się wynikiem negatywnym .

Lp.
OBRĘB

Numer działki

Pow.
w m²

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza
w zł

Wysokość wadium

w zł
Minimalne postąpienie

w zł

UWAGI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1


Aleksandrów

672/1


1385m²


27470


Działka niezabudowana , przeznaczona pod zabudowę


Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę .

8.904zł
900zł


100


Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%

2


Ostrów
176/4


400m²


27891


Działka zurbanizowana , nieuzbrojona , niezabudowana

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową .

4.172zł


500zł


50zł


Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%

3


Ostrów
176/10


309m²


27891


Działka niezabudowana , nieuzbrojona

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową .

3.255zł


400zł


40zł


Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%


Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2008 roku o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie .

W przetargu mogą brać udział osoby , które najpóźniej do dnia 6 marca 2008 roku wpłacą w gotówce w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów lub na konto :

  • BS Ziemi Piotrkowskiej O/Paradyż filia Aleksandrów

Nr 11 89730003 0020 0410 5369 0007

wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości .

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu , niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi w kasie Urzędu Gminy.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.

Osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe , które określi notariusz .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167 , poz. 1758 ze zm.).

Cudzoziemiec , przystępując do przetargu , musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia .


UWAGA : GRANICE ZBYWANYCH NIERUCHOMOŚCI NIE BĘDĄ WSKAZYWANE ANI TEŻ WZNAWIANE NA KOSZT

URZĘDU GMINY ALEKSANDRÓW .


Wójt Gminy Aleksandrów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn , o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy .

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz na stronie internetowej Urzędu

Gminy w Aleksandrowie: www.bip.aleksandrow.net.pl - od dnia 4 lutego 2008 roku do dnia 11 marca 2008 roku

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów (pokój nr 103) lub telefonem

pod nr (0-44) 756-00-69 wew. 26.Aleksandrów, dnia 04.02.2008r