Uchwała Nr XII/74/2007

Uchwały
Uchwała Nr XII/74/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 31grudnia 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 57 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 105.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 105.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 9.277.195,03 zł

wydatki 10.082.843,93 zł


§ 4. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 5. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 6. Planowany deficyt stanowi kwotę 805.648,90 zł i zostanie pokryty:

  1. zaciąganymi kredytami i pożyczkami w kwocie 757.677,00 zł

2. wolnymi środkami z 2006 roku w kwocie 47.971,90 zł.


§ 7. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.469.172,90 zł, a rozchody w wysokości 663.524,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.036.881,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 350.000,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 265.680,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2007 roku kredytów i pożyczek.


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 10. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z przebiegu wykonania budżetu za 2007 rok.


§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

 

Załącznik Nr 1>>

Załącznik Nr 2>>

Załącznik Nr 3>> Limity wydatków

Załącznik Nr 4>> Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5>>