Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 19.02.2008 r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Budowa sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ø 40/32 – 10 szt. o dł. 303,50 m w miejscowości Dąbrówka”

1)  Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

ug@aleksandrow.net.pl

www.bip.aleksandrow.net.pl

Godziny urzędowania 8.00- 16.00

2)  Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO

3)  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację można odbierać w pokoju nr 104 za odpłatnością lub na stronie internetowej (www.bip.aleksandrow.net.pl). W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po potwierdzeniu wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004

z dopiskiem „Opłata za SIWZ”

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 20 zł.

4) Opis przedmiotu zamówienia:

1) Wytyczenie geodezyjne sieci wodociągowej i przyłączy wodociagowych

2) Wykonanie sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ø 40/32 – 10 szt.

o dł. 303,50 m

3) Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø 1000 szt. 4

4) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi

towarzyszące” realizacji robót, w szczególności roboty geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

Szczegółowy rodzaj i zakres robót określony został w:

 1. projekcie budowlanym i przedmiarze robót:

 2. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców do 30% wartości zamówienia.

Wykonawca wskaże w ofercie, części zamówienia, które powierzy podwykonawcom określając rodzaj i zakres prac oraz ich wartość. W przypadku braku takiego wskazania poczytywać się będzie, iż wykonawca wykona zadanie samodzielnie.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Kod CPV:

45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

5)  Termin wykonania zamówienia 31grudzień 2008 r

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1ustawy z dnia 29.01.2004 PZP (t.j Dz.U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) tj.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki stawiane przystępującym do przetargu

 1. wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie,

 1. wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu

zamówienia,
 1. wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,

 1. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących

wspólnie i podwykonawców,

5) wykonawca dysponuje kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym

uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacji wodociągowej i musi być on wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

 1. wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia

postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia

7) wykonawca posiada płynność finansową w zakresie prowadzonej działalności- posiada środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie nie mniejszej niż 300000,00 zł lub posiada zdolność kredytową potwierdzoną przez bank do zaciągnięcia kredytu w wysokości nie mniejszej niż 300000,00 zł. W przypadku podmiotów występujących wspólnie łączna wartość kredytu w wysokości 300.000,00 zł

Nie spełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

Ocena spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków, zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

7) Wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału SIWZ powinny być złożone w języku polskim Wszelkie dokumenty dołączane w innym języku niż język polski powinny być załączone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

8) Informacje na temat wadium:

Wadium – 5.215 zł.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki:

- najniższa cena – 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

Sekretariat urzędu

Do dnia 2008-03-10 do godz. 11.00

11) Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

Dnia 2008- 03 -10 do godz. 11.15

12) Termin związania z ofertą:

Okres 30 dni od dnia otwarcia oferty

13) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień z Wykonawcą jest Pan Czesław Purgał lub Pani Aneta Małecka , tel. (0-44) 756 00 69
Ogłoszono:
 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów

 2. Strona internetowa Urzędu Gminy Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl

 3. Portal UZP nr 33916-2008Data publikacji: 19.02.2008 r.


Ślepy Kosztorys >>

Projekt informacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia >>

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych >>

Mapa 1 >>

Mapa 2 >>

Mapa 3 >>

Mapa 4 >>

SIWZ >>

Unieważnienie przetargu >>