Protokół z przeprowadzonego naboru na sanowisko Głównego Księgowego w GZOSKiT.

Komunikaty i ogłoszenia


PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY

Głównego Księgowego w GZOKSiT: 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat spełniający wymogi formalne.

 2. Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr1 /2007 Kierownika GZOKSiT w Aleksandrów z dnia 8 stycznia 2007r. wybrano następujących kandydatów i uszeregowano według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Wyniki testu

Wynik rozmowy

1.

Agnieszka Woźniak

Wólka Skotnicka

---------
Pozytywny 1. Zastosowano następujące metody naboru:

nabór otwarty, ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie.


 1. Zastosowano następujące techniki naboru:

 • rozmowa kwalifikacyjna


 1. Uzasadnienie wyboru:

  Pani Agnieszka Woźniak spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. Następnie w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, które rokują, iż odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone jej obowiązki służbowe.


 1. Załączniki do Protokołu:

  1. kopia ogłoszenia o naborze,

  2. kopie dokumentów aplikacyjnych 1 kandydata,
Protokół sporządził: Zatwierdził


15.02.2008r. Teresa Dzitkowska