Unieważnienie przetargu na budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 25.02.2008 r.


INFORMACJA

DO POSTĘPOWANIA Znak: 2222/2/2008


Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczająca kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówiń publicznych na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ø 40/32 – 10 szt. o dł. 303,50 m w miejscowości Dąbrówkazostaje unieważnione.


Podstawa prawna:

Art. 93 ust.1 pkt. 6 ustawy zamówień dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655).


Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 19 lutego 2008 roku zostało wszczęte przez Zamawiającego – Gminę Aleksandrów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ø 40/32 – 10 szt. o dł. 303,50 m w miejscowości Dąbrówka”.

Udzielenie w/w zamówienia miało nastąpić w drodze przetargu nieograniczonego. Zamawiający w dniu 19.02.2008 r. umieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wszczęciu tegoż postępowania. Jednakże, po przeprowadzonej analizie budżetu Gminy Aleksandrów na 2008 r. okazało się, że w budżecie gminy na powyższe zadanie przeznaczona jest kwota 100.000, 00 zł, a kosztorys inwestorski przewyższa tę kwotę, zamawiający uznał, że nie ma możliwości pozyskania brakujących środków niezbędnych do realizacji w/w zamówienia. Istnieją możliwości pozyskania brakujących środków z funduszy UE, ale na zadania inwestycyjne obejmujące całościowo daną inwestycję (całkowite zwodociągowanie gminy). Zamawiający o takich możliwościach pozyskania środków dowiedział się po umieszczeniu ogłoszenia w BZP. W związku, z czym okoliczności są na tyle istotne, że dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania nie leży w interesie publicznym. Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć takiej sytuacji pomimo dołożenia należytej staranności i dlatego w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych unieważnia w/w postępowanie.

Zamawiający informuje, ze na powyższą czynność przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.