Informacja za IV kwartał

Informacje i komunikaty

 

I N F O R M A C J A
o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów
za IV kwartał 2007 roku
(art.14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami))
Wyszczególnienie                                                                                                 Plan                             Wykonanie
(po zmianach) (po zmianach)
A. Dochody                                                                                                                                                      9.277.195,03                         9.323.156,88
B. Wydatki                                                                                                                                                       10.082.843,93                        9.029.395,55
w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                 8.705.843,93                          8.201.859,38
wydatki majątkowe                                                                                                                                       1.377.000,00                          827.536,17
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)                                                                                                                            -805.648,90                            293.761,33
D. Finansowanie (D1-D2)                                                                                                                            805.648,90                             -227.874,97
D1. Przychody ogółem:                                                                                                                                  1.469.172,90                          435.648,34
z tego:
a) kredyty i pożyczki                                                                                                                                         1.421.201,00                          387.676,44
w tym:
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE                                                      387.677,00                             387.676,44
b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku )                                                                                                 47.971,90                                47.971,90
D2. Rozchody ogółem:                                                                                                                                   663.524,00                             663.523,31
z tego:
a) spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                         663.524,00                             663.523,31
z tego:
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE                                                       227.387,00                             227.386,81
Aleksandrów, dnia 31.01.2008r.