Uchwała Nr XIII/83/2008

Uchwały


Uchwała Nr XIII/83/2008
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 marca 2008 roku


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Aleksandrów

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362,Nr 126, poz.875 i z 2007r. Nr 192, poz. 1394 ), Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:

Cały dokument >>