Uchwała Nr XIII/80/2008

Uchwały


Uchwała Nr XIII/80/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 26 marca 2008 roku


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e pkt.10 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje :


§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 366.688,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 786.688,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 11.228.843,00 zł

wydatki 15.213.843,00 zł


§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 3.985.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.


§ 5 . Określa się przychody budżetu w kwocie 5.664.844,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.679.844,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 6. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wg załącznika Nr 4 i ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 wg załącznika Nr 5.


§ 7. Ustala się limit wydatków na rok budżetowy 2008 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 8. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.089.570,00 zł.


§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w z załącznikach Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały stanowiących plan nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 14.320.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 11. Do uchwały budżetowej załącza się prognozę łącznej kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 13. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.


§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.-

Załącznik Nr 1 >>
Załącznik Nr 2 >>
Załącznik Nr 3 >>
Załącznik Nr 4 >>
Załącznik Nr 5 >>
Załącznik Nr 6 >>
Załącznik Nr 7 >>
Załącznik Nr 8 >>