Uchwała Nr XIV/86/2008 z dnia 9 kwietnia 2008

Uchwały


Uchwała Nr XIV/86/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 9 kwietnia 2008 roku


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e pkt.10 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje :


§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 65.886,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 11.228.843,00 zł

wydatki 15.279.729,36 zł.


§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 4.050.886,36 zł, który zostanie pokryty:

  1. zaciąganymi kredytami i pożyczkami w kwocie 3.985.000,00 zł

  2. wolnymi środkami z 2007 roku w kwocie 65.886,36 zł.


§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 5.730.730,36 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.679.844,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 5 . Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wg załącznika Nr 3 i ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 wg załącznika Nr 4.


§ 6. Ustala się limit wydatków na rok budżetowy 2008 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w z załącznikach Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały stanowiących plan nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 14.370.000,00 zł§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.


§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.-

Załącznik Nr 1 >>
Załącznik Nr 2 >>
Załącznik Nr 3 >>
Załącznik Nr 4 >>
Załącznik Nr 5 >>