Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Skotniki - Józefów Nowy

Przetargi

Aleksandrów, dnia 12.05.2008 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 na:„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+ 0,000 do km 1 + 667 w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działki 63 i 897 w miejscowości Skotniki – Józefów Nowy”

została wybrana oferta Wykonawcy:

DROMOST” Spółka Jawna

J.Łaska, M.Łaska, M. Łaska - Maćkowiak

Lipie 12 B, 97 – 500 Radomsko

który zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (brutto) w wysokości 132.601,68 zł

Uzasadnienie wyboru ofert: najniższa cena ofertowa.

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:

EKOSTRADA POLSKA ul. Maratońska 3 m. 18, 26 – 600 Radom

Oferta nr 2

STRABAG Sp. z o.o. ul. B.Brechta 7, 03-472 Warszawa

Oferta nr 3

DROMOST” Spółka Jawna J.Łaska, M.Łaska, M. Łaska – Maćkowiak Lipie 12 B, 97 – 500 Radomsko

Oferta nr 4

Zakład Wodociągowy Jadwiga Kafar

ul. Słowackiego 182 m. 60, 97 – 300 Piotrków Tryb.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty

Liczba punktów w kryterium:

cena ofertowa brutto

RAZEM
Oferta 1
74
74
Oferta 2
49
49
Oferta 3
100
100
Oferta 4
90
90