Zarządzenie Nr 10/2008

Zarządzenia


Zarządzenie Nr 10/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 25 kwietnia 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok


Na podstawie art.173 ust.5, art.188 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i § 15 pkt 2 uchwały Nr XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 55.283,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 55.283,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 11.284.126,00 zł

wydatki 15.335.012,36 zł


§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 >>

Załącznik Nr 2 >>