Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

Komunikaty i ogłoszenia

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości:


1. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok

Wyszczególnienie                                                             Plan                          Wykonanie

                                                                                    (po zmianach)             (od początku roku)

a) Dochody                                                                     9.277.195,03              9.323.156,88

b) Wydatki                                                                     10.082.843,93             9.029.395,55

w tym: wydatki bieżące                                                     8.705.843,93             8.201.859,38

wydatki majątkowe                                                           1.377.000,00              827.536,17

c) Nadwyżka / deficyt (A-B)                                               -805.648,90               293.761,33

d) Finansowanie (D1 – D2)                                                 805.648,90                -227.874,97

d1. Przychody ogółem:                                                      1.469.172,90              435.648,34

z tego:

a) kredyty i pożyczki                                                         1.421.201,00              387.676,44

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych

z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszy Spójności UE                                 387.677,00                387.676,44

b) inne źródła ( wolne środki z 2006 roku)                              47.971,90                  47.971,90

d2. Rozchody ogółem:                                                        663.524,00                663.523,31

z tego:

a) spłaty kredytów i pożyczek                                             663.524,00                663.523,31

w tym :

na realizację programów i projektów realizowanych

z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności UE                                 227.387,00                227.386,81


2. Zobowiązania wymagalne                                                                                  0

z tego : a) wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych

orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych                                        0

b) uznane za bezsporne przez Gminę Aleksandrów,

będącą dłużnikiem                                                                                                0

3. Dotacje otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego                  0


4. Dotacja udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- Powiat Piotrkowski                                                                                             4.500,00


5. Udzielone poręczenia i gwarancje                                                                        0


6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat, udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Lp.

Nazwisko i imię
Wysokość

umorzonej

kwoty
Przyczyny umorzenia

1

Kotte Jan

660,30

Trudna sytuacja materialna i zdrowotna.

2
Duperas Teresa

1.514,00

Wysokie koszty edukacji dzieci, śmierć członka rodziny

3
Lewandowski Ryszard
972,30

Straty w gosp. spowodowane padnięciem 1 szt. bydła

4
Fugiel Marcin
1.325,30

Ciężka i długotrwała choroba członka rodziny

5
Rusek Antoni

763,00

Trudna sytuacja materialna spowodowana chorobą podatnika

6
Migała Jacek
584,20
Odłogowanie gospodarstwa
7
Biniek Stanisław
717,70

Wysokie koszty utrzymania wielodzietnej rodziny, choroba członka rodziny.

8
Ogłoza Witold
766,70
Zgon właściciela gospodarstwa
9
Ciszewski Sławomir

761,20

Trudna sytuacja materialna.
10
Cubała Edward

1.125,26

Długotrwała choroba podatnika.
11
Wiaderna Marianna

524,00

Ciężka i długotrwała choroba podatnika.
12
POLTRAK Skotniki
Rozłożenie spłaty na raty
13
Ogrodnik Zdzisław
Ulga inwestycyjna
14
Majewski Krzysztof
Ulga inwestycyjna
15
Słodkowski Władysław
Ulga inwestycyjna
16
Ogrodnik Beata
Ulga inwestycyjna
17
Malczyk Marek
Ulga inwestycyjna


7. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
LP

NAZWISKO I IMIĘ


LP

NAZWISKO I IMIĘ


1.
Kowalska Barbara
29.
Pyzia Jan
2.
Bogobowicz Henryk
30.
Dutkiewicz Marzanna
3.
Rusek Józef
31
Makowski Włodzimierz
4.
Mamrot Lidia
32.
Marszałek Grzegorz
5.
Gorycza Lucjan
33.
Węglarska Alina

6.

Mikołowski Henryk
34.
Ratajski Franciszek
7.
Matyszewski Ryszard
35.
Nowak Adam
8.
Sipa Ewa
36.
Król Teresa
9.
Nowak Lech
37.
Chamerski Mirosław
10.
Kowalski Józef

38.

Bińkowski Sławomir
11.
Śpiewak Halina
39.
Konecka Aleksandra
12.
Banaszczyk Krystyna
40
Jęcek Witold
13.
Ślusarczyk Stanisław
41.
Olczyk Bogdan
14.
Rudzki Jerzy
42.
Staśkiewicz Lech
15.
Kluska Stanisław
43.
Laszczyk Zygmunt
16.
Chamerski Marian
44.
Olczyk Andrzej
17.
Kucharski Marian
45.
Krawczyk Jacek
18.
Kobędza Edward
46.
Jęcek Janina
19.
Jędrasik Leszek

47.

Wychowałek Eleonora
20.
Rygała Marek
48.
Gąsiorowski Zbigniew
21.
Łoś Krzysztof
49.
Krzyżanowski Andrzej
22.
Śpiewak Andrzej

50.

Komorowski Karol
23.
Stańczyk Ryszard
51.
Paszewski Janusz
24.
Migała Mirosław
52.
Duperas Teresa

25.

Sipa Tadeusz
53.
Misztal Krzysztof
26.
Sędkowska Halina

54.

Sipa Adam
27.
Salamaga Jan
55
Rudzka Dorota
28.
Laszczyk Andrzej