Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszenia


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻYWójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) wykonując :

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr X/54/2007 z dnia 8 października 2007 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXVII/162/97 z dnia 30 czerwca 1997 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XII/92/99 z dnia 28 października 1999 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/94/99 z dnia 14 grudnia 1999 roku

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność komunalną Gminy AleksandrówLp
Położenie nieruchomości
Numer działki
Powierzchnia nieruchomości
Nr księgi wieczystej
Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Forma zbycia nieruchomości

Cena sprzedaży

Sposób zapłaty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1


BOROWIEC
548/2
6700m²
43119


Działka rolna

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach rolnych (pola uprawne , pastwiska)

Przetarg ustny nieograniczony

8.583zł


Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

2


OSTRÓW

179/14

i

179/27


918m²


27891


Działki w terenie stanowią jedną nieruchomość.

Działki te są :niezabudowane, nieuzbrojone , przeznaczone pod zabudowę rekreacyjną z ograniczeniami rozwoju funkcji mieszkaniowo-rekreacyjnej w części o pow. 818m² , w części o pow. 100m² istnieje zakaz zabudowy ze względu na eWN.

Na działce wybudowana została stacja transformatorowa nie objęta przedmiotem wyceny.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjną z ograniczeniami rozwoju funkcji mieszkaniowo-rekreacyjnej .

Przetarg ustny nieograniczony

17.688zł + 22% podatku VAT

od kwoty

16.908zł

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

3


OSTRÓW
179/16

i

179/28


1276m²


27891


Działki w terenie stanowią jedną nieruchomość.

Działki te są :niezabudowane, nieuzbrojone , przeznaczone pod zabudowę rekreacyjną z ograniczeniami rozwoju funkcji mieszkaniowo-rekreacyjnej w części o pow. 400m² , w części o pow. 876m² istnieje zakaz zabudowy ze względu na eWN.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjną z ograniczeniami rozwoju funkcji mieszkaniowo-rekreacyjnej .

Przetarg ustny nieograniczony

10.192z ł+ 22%

podatku VAT

od kwoty

8.268zł


Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 , pkt 2 , z zastrzeżeniem art.216a , przysługuje z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów osobie fizycznej lub prawnej , która spełnia jeden z następujących warunków tj. :

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust. 1 . Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu .

  • jest poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art.35 ust.1 wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu .

Z dniem 31 grudnia 2003 roku utracił moc obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzony Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29 grudnia 1986 roku ( Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 roku – z późn. zm.).

W chwili obecnej Gmina Aleksandrów nie ma opracowanego nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy .

Zainteresowani nabyciem działek o których mowa w niniejszym wykazie winni zapoznać się z przedmiotem sprzedaży w siedzibie Urzędu Gminy

w Aleksandrowie.

Szczegółowych informacje o działkach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie - pokój nr 103, tel. (0-44) 756-00-69

wew. 26

Aleksandrów, dnia 20.06.2008r