Uchwała Nr XV/91/2008 z 12 czerwca 2008

Uchwały

Uchwała Nr XV/91/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 12 czerwca 2008 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9, lit. c, art. 28g ust.1 pkt 4, art. 58 ust.1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póź. zm.), art. 82 ust.1 pkt 2 i art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:


§ 1. Gmina Aleksandrów zaciągnie kredyt na finansowanie planowanego deficytu na 2008 rok.

§ 2. Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku Komercyjnym w kwocie 213.450,00 zł (słownie: Dwieście trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100).


§ 3. Zaciągnięcie kredytu umożliwi realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia, odwodnienie terenu, oczyszczalnia ścieków” ujętego w planie inwestycyjnym i uchwale budżetowej Rady Gminy na rok 2008.


§ 4. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych gminy w latach 2009-2016. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu ustala się weksel in blanco.


§ 5. Upoważnia się Zastępcę Wójta Gminy do dokonywania w imieniu gminy czynności formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

Oświadczenie woli w imieniu Gminy w sprawie podpisania umowy kredytowej złożone zostanie przez Grzegorza Gurala – Zastępcę Wójta Gminy.


§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-