Zarządzenie Nr 12/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 12/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 maja 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok

 

Na podstawie § 15 pkt 2 uchwały Nr XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 11.372.859,76 zł

wydatki 15.423.746,12 zł


§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

 

Załącznik Nr 1 >>