Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 30 czerwca 2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 13/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 czerwca 2008 roku


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 173 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz na podstawie § 15 pkt. 2 uchwały Nr XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31.12.2007 roku w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy ustala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

dochody: 10.417.859,76 zł.

wydatki: 13.868.746,12 zł.


§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 rok.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

 

Załącznik Nr 1 >>