Uchwała Nr XV/90/2008 z dnia 12 czerwca 2008r.

Uchwały

Uchwała Nr XV/90/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 12 czerwca 2008 roku


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9, lit. c, art. 58 ust.1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póź. zm.), art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr X/47/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 8 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmienionej uchwałą Nr XIII/82/2008 z dnia 26 marca 2008 roku § 2 otrzymuje brzmienie:

§2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2008 roku do kwoty 921.550,00zł.”


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-