Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Przetargi

Aleksandrów,dnia 17.07.2008 r.

GOPS 222/1/2008


Z A W I A D O M I E N I E

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIANa podstawie art.93 ust.1 Pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19,poz.177 z póź.zm.) Zamawiający Gmina Aleksandrów unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów” w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro i poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.


Uzasadnienie


W dniu 11.07.2008 roku Gmina Aleksandrów wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów.Ogłoszenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej i Biuletynie Informacji Publicznej ,natomiast nie zostało zamieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych .Wartość powyższego zamówienia będzię prowadzona w trybie przetargu nieograniczonego.Zgodnie z art.4a ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr 19,poz.177 z póź.zm./ ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro i poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawa Zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający zamieszcza na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej.W związku z powyższym uchybienie Zamawiającego polegające na nie zamieszczeniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień publicznych powoduje ,że jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Zatem stosownie do art.93 ust.1 pkt 7 w/w ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli jest obarczone wadą umożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający postąpił jak na wstępie.Sekretarz Gminy Aleksandrów
/…/Małgorzata Melka