Ogłoszenie o zamówieniu.

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów .

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 )Gmina Aleksandrów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Aleksandrów
Aleksandrów 39
26-337 Aleksandrów
www.bip.aleksandrow.net.pl
ug@aleksandrow.net.pl
Pon - Piątek 8oo – 16oo

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.aleksandrow.net.pl


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków składających się z jednego dania – zupy 1 porcja o poj.0,30 litra wraz z 100 gramami chleba dla jednego ucznia w ilości orientacyjnej nie większej niż 180 posiłków dziennie dla uczniów w dni nauki szkolnej do Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie n/Czarną, PSP w w Dąbrowie n/Czarną, PSP w Aleksandrowie, PSP w Skotnikach w godzinach od 10:30 do 12:30 w ilościach jak poniżej :

1) Szkoła Podstawowa w Dabrowie n/Czarną - 40 posiłków,

2) Gimnazjum w Dąbrowie n/Czarną - 35 posiłków,

3)Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie – 60 posiłków,

4)Szkoła Podstawowa w Skotnikach - 45 posiłków.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych .

Wspólny Słownik Zamówień:

55.52.31.00 usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55.52.40.00 usługi dostarczania posiłków do szkół

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
od 15-09-2008 r. do 18-06-2009 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest pobranie SIWZ oraz spełnienie wszystkich warunków określonych w SIWZ

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
cena -waga 100 procent

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-07-29 do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Aleksandrów 39
26-337 Aleksandrów
Pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-29, o godz. 13:00
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Aleksandrów
Aleksandrów 39
26-337 Aleksandrów
Pokój nr 1 (sala konferencyjna)

XI. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-08-27 .

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
nie dotyczy.

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy.

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
nie dotyczy.

Sekretarz Gminy Aleksandrów

/…/ Małgorzata Melka

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów

2.Strona internetowa Urzędu Gminy Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl

3.Portal UZP nr164288-2008

Data publikacji:18.07.2008 r.

 

SIWZ >>

Załączniki >>