Informacja o wykananiu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2008r

Komunikaty i ogłoszenia

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za II kwartał 2008 roku


Wyszczególnienie                                                                             Plan                  Wykonanie

                                                                                                    (po zmianach)     (po zmianach)


A. Dochody                                                                                     10.417.859,76     5.690.832,23


B. Wydatki                                                                                      13.868.746,12     5.553.271,19

w tym: wydatki bieżące                                                                     9.113.746,12      4.441.016,81

wydatki majątkowe                                                                           4.755.000,00      1.112.254,38


C. Nadwyżka/deficyt (A-B)                                                                 -3.450.886,36     137.561,04


D. Finansowanie (D1-D2)                                                                    3.450.886,36      495.498,11


D1. Przychody ogółem:                                                                      5.130.730,36      1.060.894,55

z tego:

a) kredyty i pożyczki                                                                         5.064.844,00      995.008,19

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE             1.600.000,00      0,00

b) inne źródła (wolne środki z 2007 roku )                                             65.886,36          65.886,36


D2. Rozchody ogółem:                                                                       1.679.844,00      565.396,44

z tego:

a) spłaty kredytów i pożyczek                                                            1.679.844,00      565.396,44

z tego:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE             1.304.864,00      360.266,44


Aleksandrów, dnia 25.07.2008r.