Zarzadzenie Nr 16/2008 z dnia 11 lipca 2008

Zarządzenia

 Zarządzenie Nr 16/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 11 lipca 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok


Na podstawie § 15 pkt 2 uchwały Nr XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

dochody: 10.417.859,76 zł.

wydatki: 13.868.746,12 zł.


§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

 

Załącznik Nr 1 >>