Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Zarządzenia

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17 / 2008

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 11 lipca 2008 roku


w sprawie: powołania Koordynatora ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1. Powierzam Pani Dorocie Śpiewak – kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie funkcję Koordynatora ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.


§ 2. Do zadań Koordynatora należy:

      1. nawiązanie kontaktu z Panią Krystyną Fuerst – Konsultantem Regionalnym województwa łódzkiego,

      2. nadzór nad Zespołem roboczym ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,

      3. ustalenie harmonogramu spotkań z przedstawicielami Rady Gminy, wsi, organizacji, przedsiębiorstw i instytucji ważnych dla realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,

      4. informowanie o podjętych działaniach Wójta Gminy i Konsultanta Regionalnego,

      5. współudział w aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.