Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Zarządzenia

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 / 2008

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 11 lipca 2008 roku


w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1. Powołuję Zespół roboczy ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, w następującym składzie:


      1. Małgorzata Melka – Sekretarz Gminy Aleksandrów – przewodnicząca,

      2. Grzegorz Józefowski – Przewodniczący Rady Gminy w Aleksandrowie,

      3. Zbigniew Staśkiewicz – Radny Rady Gminy w Aleksandrowie,

      4. Paweł Mamrot – Radny Rady Gminy w Aleksandrowie,

      5. Łukasz Przybył – Radny Rady Gminy w Aleksandrowie,

      6. Marek Ząbecki – Radny Rady Gminy w Aleksandrowie,

      7. Anna Piekarz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie,

      8. Jerzy Pietruszka – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Aleksandrowie,

      9. Elżbieta Ogrodnik – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie n. Czarną,

      10. Janina Leśniewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie,

      11. Zdzisław Brandys - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną

      12. Andrzej Wołoszyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skotnikach,

      13. Janusz Stanek – Proboszcz Parafii Dąbrowa n. Czarną,

      14. Roman Panek – Proboszcz Parafii Dąbrówka,

      15. Wiesław Mazur – Proboszcz Parafii Skotniki,

      16. Mirosław Koszlaga – Sołtys wsi Kamocka Wola,

      17. Ewa Kuchta – Sołtys wsi Niewierszyn,

      18. Elżbieta Wijata – Sołtys wsi Taraska.


§ 2. Do zadań Zespołu należy:

 1. nawiązanie kontaktu z Panią Krystyną Fuerst – Konsultantem Regionalnym województwa łódzkiego,

 2. opracowanie planu działania z podziałem na zadania dla poszczególnych członków Zespołu,

 3. ustalenie harmonogramu spotkań z przedstawicielami organizacji, wsi, Rady Gminy, przedsiębiorstw i instytucji ważnych dla realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,

 4. przygotowanie planu rzeczowo-finansowego do planu działania,

 5. informowanie o działaniach Zespołu Wójta Gminy i Konsultanta Regionalnego,

 6. współudział w aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.


§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.