Zarządzenie nr 20/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r

Zarządzenia

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/2008

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 14 sierpnia 2008 roku

 


w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów.


Na podstawie art. 26a ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy z a r z ą d z a , co następuje:§ 1. Powołuję Pana mgr inż. Grzegorza Gurala na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.