Zarządzenie Nr 21/2008

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 21 / 2008

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 18 sierpnia 2008 roku


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych.Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655) Wójt Gminy z a r z ą d z a , co następuje:


§ 1. Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w składzie:

  1. Grzegorz Gural, jako Przewodniczący,

  2. Czesław Purgał,
  3. Anna Nowak,
  4. kierownicy komórek organizacyjnych merytorycznie zainteresowani w sprawie, w liczbie jednego.


§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 39/2006 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 października 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.