Zarządzenie Nr 22/2008

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 22 / 2008

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 18 sierpnia 2008 roku


w sprawie: organizacji i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych.


Na podstawie art. 19 w związku z art. 20 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655) Wójt Gminy z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1. 1. Komisję przetargową powołuje się do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość:

1) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro,

2) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

  1. Komisja, o której mowa w ust. 1 ma charakter stały.

§ 2. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący.

2. Prace komisji mogą być prowadzone, jeżeli bierze w nich udział co najmniej ¾ składu, w tym przewodniczący.

3. Do zadań przewodniczącego należy:

1) odebranie od członków komisji oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz poinformowanie Wójta o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy,

2) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

3) podział pomiędzy członków komisji czynności podejmowanych w trybie roboczym w celu zapewnienia sprawności działania komisji, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac,

4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania,

5) informowanie Wójta o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania.


§ 3. 1. Komisja przygotowuje i przekazuje Wójtowi do zatwierdzenia:

1) propozycje wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego,

2) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) prowadzi negocjacje lub rokowania z wykonawcami,

3) dokonuje otwarcia ofert,

4) dokonuje oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

5) przedstawia Wójtowi propozycje wykluczenia wykonawcy,

6) przedstawia Wójtowi propozycje odrzucenia oferty,

7) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,

8) przedstawia Wójtowi propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty, bądź występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

9) przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest,

10) przedstawia Wójtowi do zatwierdzenia kompletny podpisany protokół postępowania,

11) przygotowuje treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 95 ustawy.


§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 15/2004 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie organizacji i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.