Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 7 sierpnia 2008r

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 19/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 07 sierpnia 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok


Na podstawie art.173 ust.5, art.188 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i § 15 pkt 2 uchwały Nr XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 867,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 867,00 zł i dokonuje się zmian w planach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 10.418.726,76 zł

wydatki 13.869.613,12 zł


§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 >>

Załącznik Nr 2 >>