Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Przetargi
Ogłoszenie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ogłasza przetarg na zadanie pod tytułem'' Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Szkole Podstawowej w Skotnikach, Aleksandrowie, Dąbrowie nad Czarną i Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną w roku szkolnym 2008/2009. ''


1 Nazwa i adres zamawiającego :


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie


Aleksandrów 39, kod pocztowy 26-337


2 Określenie trybu zamówienia


Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655).


3 Adres internetowy na którym znajdzie się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.4 Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków do szkół w Gminie Aleksandrów.

Jako gorący posiłek należy rozumieć różnego rodzaju zupy o pojemności 0,30 litra jedna porcja
o wartości energetycznej zgodnej z krajowymi normami żywienia, wraz ze 100 gramami chleba do każdej porcji.

Orientacyjna ilość 180 porcji dziennie, które będą dostarczane w dni nauki szkolnej w godzinach południowych (ok 13:00) w miejsca wymienione poniżej:

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie n/Czarną - 40 posiłków,

Gimnazjum w Dąbrowie n/Czarną - 35 posiłków,

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie - 60 posiłków,

Szkoła Podstawowa w Skotnikach - 45 posiłków

Dokładna ilość posiłków będzie na każdy miesiąc trwania umowy określona w miesięcznym zamówieniu, które będzie dostarczone wykonawcy co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca kalendarzowego (możliwość zakupu mniejszej ilości posiłków)

Znaczenie wg wspólnego słownika Zamówień (CPV)

55.52.31.00 usługi w zakresie posiłków szkolnych

  1. usługi dostarczania posiłków do szkół

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5 Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiotowa dostawa ma być dokonywana w okresie od 16.09.2008r do 17.06.2009r w dni nauki szkolnej

7. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

 

Poniżej przedstawiono warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o udzielenie niniejszego zamówienia a także wskazano dokumenty wymagane od wykonawców potwierdzające spełnianie tych warunków. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy z niniejszego postępowania.

 

WARUNEK - 1

Posiadania przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem na podstawie art. 22 ust. 1 i ust. 2 oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Prawo zamówień publicznych.

 

Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku:

1. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszej specyfikacji o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu - data wystawienia przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,poz. 1655)-zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej specyfikacji o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu - data wystawieniaprzed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - data wystawienia niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

WARUNEK - 2

Posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiada prawo do wykonywania zbiorowego zaopatrywania w żywność.

b) wykonał w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze stanowiącą przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej niż wartość zaoferowanej ceny netto.

 

Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku:

1. Przedstawienie aktualnego dokumentu minimum sanitarnego dla osoby przygotowującej posiłki.

2. Wykaz, sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ wykonanych dostaw posiłków w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata minimum jedna dostawa o podobnym charakterze i wartości netto , z podaniem ich wartości, przedmiotu, zakresu, dat wykonania, miejsca wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie - data wystawienia przed upływem terminu składania ofert.

3. Potwierdzeniem należytego wykonania robót jest każdy dokument wystawiony na wykonawcę, w którym istnieje zapis potwierdzający okres oraz zakres wykonanych robót oraz ich wartość.

WARUNEK - 3

Znajdowania się przez wykonawcę zamówienia w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2).

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ.

Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Przepisy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

1. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

2. Dokumenty, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Wykonawca akceptuje warunki płatności określone w projekcie umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

 
 

8. Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Dorota Śpiewak kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie w terminie do 04.09.2008 do godziny 10:00:

Oferta w postępowaniu na zadanie pn:

Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Szkole Podstawowej w Skotnikach, Aleksandrowie, Dąbrowie nad Czarną i Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną w roku szkolnym 2008/2009. ‘’

 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.09.2008 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie o godzinie 10:30.

 

12. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 

 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

3. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SIWZ jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

4. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). Do rozliczeń przyjmowana będzie stawka podatku VAT właściwa w dacie wystawienia faktury.

 

14. Kryteria oceny ofert.

Cena = 100%

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez wykonawców, nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

a) w zakresie kryterium cenowego oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji 100 punktów.

b) ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formuły:

Wg kryterium ceny:

najniższa cena spośród ofert ważnych

wo = -------------------------- ----------------------- X 100 pk

cena oferty badanej

wo -wybór oferty

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie „Prawo zamówień publicznych” oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty do

złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym wykonawcy usługi składając oferty

dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych

uprzednio ofertach.

15 informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej

16 Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie ma zamiaru ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

17 Informacja o przewidywanym przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

 

Załącznik - SIWZ >>