Uchwała Nr XVIII/102/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

UchwałyUchwała Nr XVIII/102/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 21 sierpnia 2008 roku


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9, lit. c, art. 28f, art. 58 ust.1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póź. zm.), art. 82 ust.1 pkt 2 i art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XV/91/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Upoważnia się p.o. Wójta Gminy do dokonywania w imieniu Gminy czynności formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

Oświadczenie woli w imieniu Gminy w sprawie podpisania umowy kredytowej złożone zostanie przez Jacka Rożnowskiego – p.o. Wójta Gminy”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-