Uchwała Nr XVIII/100/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

UchwałyUchwała Nr XVIII/100/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 21 sierpnia 2008 roku


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e pkt.10 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje :


§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 420.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w planach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 10.718.726,76 zł

wydatki 14.289.613,12 zł


§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 3.570.886,36 zł, który zostanie pokryty:

1) zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 3.505.000,00 zł

2) wolnymi środkami z 2007 roku w kwocie 65.886,36 zł


§ 5 . Określa się przychody budżetu w kwocie 5.250.730,36 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.679.844,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 6. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wg załącznika Nr 4 i ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2015 wg załącznika Nr 5.


§ 7. Ustala się limit wydatków na rok budżetowy 2008 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.537.571,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w z załącznikach Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały stanowiących plan nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 15.296.410,00 zł.


§ 10. Do uchwały budżetowej załącza się prognozę łącznej kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 12. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.


§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.-

Załączniki >>