Przebudowa budynku OSP w Niewierszynie.

Przetargi


Aleksandrów, dnia 30.09.2008r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierszynie ”


1)  Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

ug@aleksandrow.net.pl

www.bip.aleksandrow.net.pl

Godziny urzędowania 8.00- 16.00

2)  Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO

3)  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację można odbierać w pokoju nr 104 za odpłatnością lub na stronie internetowej (www.bip.aleksandrow.net.pl). W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po potwierdzeniu wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004

z dopiskiem „Opłata za SIWZ”

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 20 zł.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia

    1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierszynie

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:

- wykonanie szlachetnych tynków wew. i zew.

- roboty malarskie wewnątrz budynku

- wykonanie ocieplenia stropu

- wykonanie gładzi gipsowej

- wymiana i uzupełnienie rynien i rur spustowych

- wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej i chodnika

- wykonanie opaski przy budynku
- remont ogrodzenia działki

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana pokrycia dachu, remont więźby dachowej

- przebudowa podłóg i posadzek

- wykonanie schodów przed wejściem głównym i pochylni przed wejściem pomocniczym

- wykonanie kuchni, sanitariatów i garażu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

    1. Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień :

45216121-8 – Obiekty straży pożarnej

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45261000-7 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi

„ towarzyszące” realizacji robót, w szczególności roboty geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców.

Wykonawca wskaże w ofercie, części zamówienia, które powierzy podwykonawcom określając rodzaj i zakres prac oraz ich wartość. W przypadku braku takiego wskazania poczytywać się będzie, iż wykonawca wykona zadanie samodzielnie.


    1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy do 30.05.2009 r.

5) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

6) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

7) Warunki stawiane przystępującym do przetargu:

7.1. wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

7.2. wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

7.3. wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

7.4. wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

7.5. wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca,

osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie,

7.6. wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia,

7.7. wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,

7.8.wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie i podwykonawców,

7.9. wykonawca posiada płynność finansową w zakresie prowadzonej działalności, przez co zamawiający wymaga dostarczenia informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 70 tys. zł. wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

7.10.wykonawca dysponuje kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności architektoniczno-budowlanej i musi być on wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

7.11. wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia

postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ,

7.12. wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 70 tys. zł.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

Ocena spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków, zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

8) Wadium

3.5.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust.3-8 w wysokości 4.000 PLN.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004

9) Kryteria oceny ofert

Cena=100%

10)Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty należy składać w pokoju nr 9(sekretariat) Urzędu Gminy w Aleksandrowie , 26-337 Aleksandrów, do dnia 21.10.2008r. do godz. 10.00.

11) Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

Dnia 21.10.2008r godz. 10.15pokój. nr 1

12) Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

13) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13) Informacja o zamiarze dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14) Informacje o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

15) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień z Wykonawcą jest Pan Czesław Purgał, tel. (0-44) 756 00 69Ogłoszono:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów

2. Strona internetowa Urzędu Gminy Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl

3. Portal UZP nr 242813-2008Data publikacji 30.09.2008 r.

SIWZ >>

Przedmiar >>

Specyfikacja Techniczna >>

Odpowiedź na zapytanie >>