Zaiwadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi


Aleksandrów, dnia 13.10.2008 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 na:PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKOTNIKI – WACŁAWÓW-BRZEZIE

GMINA ALEKSANDRÓW od km 0+000 do km 2+594.84”


została wybrana oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DROMO”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

26 -200 Końskie ul. Zielona 7


który zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (brutto) w wysokości 442.192,49 PLN

Uzasadnienie wyboru ofert: najniższa cena ofertowa.

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:


Przedsiębiorstwo robót Drogowych „DROMO”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 26-200 Końskie ul. Zielona 7

Oferta nr 2

DROMOST” Spółka Jawna J.Łaska, M.Łaska, M. Łaska – Maćkowiak Lipie 12 B, 97 – 500 Radomsko

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty

Liczba punktów w kryterium:

cena ofertowa brutto

RAZEM
Oferta 1
100
100
Oferta 2
99,8
99,8