Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na olej opłowy.

Przetargi


Aleksandrów, dnia 22.10.2008 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 na:

Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2008/2009”w ilości  100.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości.

została wybrana oferta DOSTAWCY:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

BIOEKOL”

Zdzisław Białkowski

26-337 Aleksandrów Dąbrowa nad/Czarną 79


który zaproponował dostawę przedmiotu zamówienia za kwotę (brutto) w wysokości 2,45 PLN ( za 1 litr )

Uzasadnienie wyboru ofert: najniższa cena ofertowa.

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:

PETROLIS sp.z o.o

Wł. Jagiełły 10a/204 , 26-700 Zwoleń

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Handlowe PADER sp. z o.o

Ul. Fort Wola 22 , 00-961 Warszawa


Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BIOEKOL” Zdzisław Białkowski

26-337 Aleksandrów Dąbrowa nad/Czarną 79


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty

Liczba punktów w kryterium:

cena ofertowa brutto

RAZEM
Oferta 1
96,4
96,4
Oferta 2
95,7
95,7
Oferta 3
100
100