Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

Przetargi


Znak sprawy: OSP.S / 1 / 2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


„ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO 4x4 DLA JEDNOSTKI OSP SKOTNIKI”

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ochotnicza Straż Pożarna w Skotnikach, Skotniki 52, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie,

Adres strony internetowej zamawiającego: ug@aleksandrow.net..pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 4x4 DLA JEDNOSTKI OSP SKOTNIKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki OSP Skotniki.
2. Odbiór samochodu dokonany zostanie w siedzibie Wykonawcy.
3. Samochód musi posiadać Świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka, ważne na dzień składania ofert.
4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) samochód musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2008 roku) oraz wolny od wad fizycznych i prawnych;
b) najpóźniej trzy dni przed odbiorem samochodu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, tj.: kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, książkę gwarancyjną i fakturę zakupu – wszystkie wymienione dokumenty w języku polskim;
c) w dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się w samochodzie – wszystkie wymienione dokumenty w języku polskim;
d) samochód posiadać będzie przegląd zerowy oraz gwarancję określoną w książce gwarancyjnej;
e) samochód wydany zostanie z pełnym zbiornikiem paliwa;
f) samochód zostanie ubezpieczony przez Wykonawcę na czas transportu do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni na własny koszt w dniu odbioru przeszkolenie kierowcy Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia oraz umożliwi przeprowadzenie jazdy próbnej na odcinku do 5 km.
6. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
a) na podwozie samochodu – minimum 24 miesiące;
b) na nadwozie pożarnicze – minimum 24 miesiące.
7. Wymagany przez Zamawiającego termin napraw i przeglądów gwarancyjnych samochodu wynosi: maksymalnie 72 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ i załączniku Nr 1 do SIWZ.
9. Przedmiot zamówienia jest objęty stawką podatku VAT 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3 – Wozy strażackie.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data dostawy do 31.12.2008 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 PZP, tj.:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. wykażą się odpowiednim doświadczeniem, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali minimum 3 dostawy samochodów pożarniczych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda oraz załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie);
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 PZP i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w pkt. XI SIWZ.
3. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca w/w warunki spełnił.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Dostawca „spełnia” lub „nie spełnia” poszczególne warunki.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz dotyczące art. 24 ust. 1 i 2 PZP - załącznik nr 3 do SIWZ.
(W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.)
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem.
(W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.)
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.)
4. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.)
5. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty dostawy i odbiorcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw - załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 3 dostawy samochodów pożarniczych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.
(W przypadku składania oferty wspólnej w/w wykaz składają ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.)

Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
6.1. w punkcie 2, 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
7. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 6.1. lit. a) i c) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Dokument, o którym mowa w ppkt 6.1. lit. b) musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10. Wszystkie dokumenty, sporządzone w języku obcym, Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być sporządzone (lub poświadczone) przez tłumacza przysięgłego oraz poświadczone przez Wykonawcę.

A. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty.
B. Jeżeli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwier-dzonych kopii dokumentów.
C. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną (dotyczącą składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń), wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez Wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego – zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania.
D. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, spowoduje wykluczenie go z postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.aleksandrow.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Aleksandrowie, 26-337 Aleksandrów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.10.2008 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Aleksandrowie, 26-33Aleksandrów (pokój Nr 2).
Termin otwarcia ofert: 29.10.2008r godz. 10:15 (pok. nr 2)
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zbigniew Jasion

Prezes OSP Skotniki

Ogłoszono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów

2. Strona internetowa Urzędu Gminy Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl

3. Portal UZP nr 279255 - 2008 .Data publikacji: 22.10.2008 r.

Załączniki:
SIWZ z załącznikami
 powrót...


Wiadomość wytworzył Witold Małecki dnia 22.10.2008

 

Dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania tutaj >>