Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 30 września 2008r

Zarządzenia


Zarządzenie Nr 26/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 września 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i § 15 pkt 2 uchwały Nr XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 33.563,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 33.563,00 zł

i dokonuje się zmian w planach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 10.794.072,76 zł

wydatki 14.364.959,12 zł


§ 4. Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

 

Załączniki >>