Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - samochód dla OSP

Przetargiotrzymują oferenci

Aleksandrów, dnia 29.10.2008 r.

Znak: OSP.S/2/2008
Ochotnicza Straż Pożarna w Skotnikach uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP na portalu UZP 279255 - 2008 powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) z dnia 22.10.2008 r. na wybór dostawcy: „ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO 4x4 DLA JEDNOSTKI OSP SKOTNIKI ”


wybrana została oferta dostawcy:


Przedsiębiorstwo Specjalistyczne

bocar”Sp. zo.o.

KORWINÓW , ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

Wartość usługi zgodnie z przedłożoną ofertą wynosi :

- wartość brutto: 520.000,00 zł ( słownie złotych : pięćset dwadzieścia tysięcy

00/100)

- wartość netto: 485.981,31 zł ( słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset

osiemdziesiąt jeden złotych 31/100)

- podatek VAT 22% - 34.018,69 zł ( słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące osiemnaście

złotych 69/100)Otrzymują:

1 . Przedsiębiorstwo Specjalistyczne

bocar”Sp. zo.o. KORWINÓW , ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa