Informacja o wykoananiu budżetu Gminy za III kwartał

Informacje i komunikaty


I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za III kwartał 2008 roku


Wyszczególnienie                                                                         Plan                      Wykonanie

                                                                                                (po zmianach)        (po zmianach)


A. Dochody                                                                                 10.794.072,76        8.561.823,12


B. Wydatki                                                                                  14.364.959,12        7.891.425,19

w tym: wydatki bieżące                                                                 9.334.959,12         6.307.012,00

wydatki majątkowe                                                                       5.030.000,00         1.584.413,19


C. Nadwyżka/deficyt (A-B)                                                            -3.570.886,36         670.397,93


D. Finansowanie (D1-D2)                                                               3.570.886,36          592.964,66


D1. Przychody ogółem:                                                                 5.232.657,80          1.289.434,10

z tego:

a) kredyty i pożyczki                                                                    5.166.771,44          1.223.547,74

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE        1.600.000,00           0,00

b) inne źródła (wolne środki z 2007 roku )                                        65.886,36               65.886,36


D2. Rozchody ogółem:                                                                 1.661.771,44           696.469,44

z tego:

a) spłaty kredytów i pożyczek                                                       1.661.771,44          696.469,44

z tego:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE        1.304.863,44          401.561,44


Aleksandrów, dnia 28.10.2008r.