Ogłoszenie - o przetargu.

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :


  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr X/54/2007 z dnia 8 października 2007 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXVII/162/97 z dnia 30 czerwca 1997 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XII/92/99 z dnia 28 października 1999 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/94/99 z dnia 14 grudnia 1999 roku

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Aleksandrów.


Lp.
OBRĘB

Numer działki

Pow.
w m²

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza
w zł

Wysokość wadium

w zł
Minimalne postąpienie

w zł

UWAGI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1


BOROWIEC
548/2


6700m²


43119


Działka rolna


Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach rolnych (pola uprawne, pastwiska)


8.583zł
900zł


902


Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Wójt Gminy Aleksandrów w dniu 2 grudnia 2008 roku polecił odwołać z ważnych przyczyn ogłoszony w dniu 4 listopada 2008 roku przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Ostrów gmina Aleksandrów oznaczonej numerami działek 179/16 i 179/28 o powierzchni całkowitej 1276m² .

Przyczyną odwołania przetargu jest rezygnacja ze sprzedaży działki oznaczonej numerem 179/28 o pow. 386m² stanowiącej część nieruchomości o której mowa powyżej .

Działka oznaczona numerem 179/28 pierwotnie w terenie została wydzielona pod drogę dojazdową do okolicznych działek letniskowych zlokalizowanych w obrębie wsi Ostrów , a obecnie zgodnie z podjętymi planami i uzgodnieniami będzie stanowiła drogę dojazdową do stacji transformatorowej wybudowanej za zgodą tut. Urzędu Gminy Aleksandrów w 1998 roku na działce oznaczonej numerem 179/14 .

Wobec podjętych planów podziału działki oznaczonej numerem 179/14 o powierzchni całkowitej 905m² , mających na celu wydzielenie z niej części działki na której faktycznie usytuowana jest stacja transformatorowa , zgodnie z art.93 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późń.zm.) , gmina musi zapewnić prawidłowy dostęp do drogi publicznej wszystkich działek powstałych w wyniku podziału .

Z uwagi na fakt , iż operat szacunkowy sporządzony dla potrzeb sprzedaży obejmował całą nieruchomość oznaczoną numerami działek 179/16 i 179/28 , a nie każdą działkę z osobna , należało odwołać ogłoszony przetarg i polecić jak na wstępie.


Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2008 roku o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie .

W przetargu mogą brać udział osoby , które najpóźniej do dnia 8 grudnia 2008 roku wpłacą w gotówce w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów lub na konto :

  • BS Ziemi Piotrkowskiej O/Paradyż filia Aleksandrów

    Nr 11 89730003 0020 0410 5369 0007

wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości .

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu , niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi w kasie Urzędu Gminy.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.

Osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe , które określi notariusz .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167 , poz. 1758 ze zm.).

Cudzoziemiec , przystępując do przetargu , musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia .


UWAGA : GRANICE ZBYWANYCH NIERUCHOMOŚCI NIE BĘDĄ WSKAZYWANE ANI TEŻ WZNAWIANE NA KOSZT

URZĘDU GMINY ALEKSANDRÓW .


Wójt Gminy Aleksandrów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn , o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie: www.bip.aleksandrow.net.pl .

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz na stronie internetowej Urzędu

Gminy w Aleksandrowie: www.bip.aleksandrow.net.pl - od dnia 6 listopada 2008 roku do dnia 12 grudnia 2008 roku

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów (pokój nr 103) lub telefonem

pod nr (0-44) 756-00-69 wew. 26.


Aleksandrów, dnia 04.11.2008r