Nabór na wolne stanowisko

Komunikaty i ogłoszeniaURZĄD GMINY w A L E K S A N D R O W I E

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 


KIEROWNIK

Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami,

Rolnictwa i Ochrony Środowiskaw wymiarze 1 etatu 1. Wymagania niezbędne

  a) wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań

  na stanowisku,

  b) wiedza w zakresie przepisów:

  - funkcjonowania samorządu terytorialnego,

  - prawa zamówień publicznych,

  - planowania i zagospodarowania przestrzennego,

  - gospodarki komunalnej,

  - gospodarki gruntami

  - ochrony środowiska,

  - kodeksu postępowania administracyjnego.

  c) obywatelstwo polskie,

  d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

  f) nieposzlakowana opinia,

  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

  h) minimalny staż pracy w administracji samorządowej przez okres lat 10 w tym 5 lat

  na stanowisku kierowniczym.

 2. Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu i arkusza

  kalkulacyjnego ,

  b) umiejętność pracy w zespole,

  c) samodzielność,

  d) komunikatywność, dokładność i dyspozycyjność ,

  e) znajomość zagadnień związanych z obsługą beneficjenta,

  f) odporność na stres.


 1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku :

  a) organizacja zadań związanych z realizacją inwestycji i remontów gminnych.

  b) nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z ochroną środowiska.

  c) koordynowanie zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na

  realizację zadań w gminie.
  1. wykonywanie innych czynności służbowych wynikających ze szczegółowego

   zakresu czynności i poleceń przełożonych.


 1. Wymagane dokumenty :

  a) życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  b) list motywacyjny

  c) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających

  posiadane kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i staż pracy,

  d) kwestionariusz osobowy

  e) oświadczenie : o stanie zdrowia ,obywatelstwie, niekaralności,

  f) referencje.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie, pokój nr 9 lub pocztą na adres Urzędu Gminy- 26-337 Aleksandrów 39 B, z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej , Komunalnej i Gruntami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska ” w terminie do 24 listopada 2008 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.aleksandrow.net.pl.) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie.


Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą : '' Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r.Nr 101,poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz.1593 z późniejszymi zmianami).

Aleksandrów, dn. 10.11.2008r.