Wykaz nieruchomości do sprzedania

Komunikaty i ogłoszenia


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących własność komunalną Gminy Aleksandrów położonych w obrębie wsi ALEKSANDRÓW Gmina Aleksandrów :

Lp.

oznaczenie

Księgi Wieczystej
Oznaczenie nieruchomości

wg katastru

Powierzchnia użytkowa lokalu

w m²

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości

w zł
1


KW 29921

oraz

KW 23466

działka nr 390/3

o pow. 0,0624ha

oraz

działka

nr 391/15

o pow. 0,0431ha

Wskaźniki techniczne lokalu zajmowanego przez Pocztę Polską – Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi w budynku wielofunkcyjnym w Aleksandrowie :

- powierzchnia użytkowa

lokalu 268,66 m²

- kubatura 958,31 m³

Lokal „Poczty Polskiej” zlokalizowany jest na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem :

- 390/3 i 391/15

Przedmiotem bezprzetargowej sprzedaży jest przeniesienie własności samodzielnego lokalu o powierzchni użytkowej 268,66 m² wraz z ułamkowym (26866/160550 części)udziałem w gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów numerami działek 390/3 i 391/15 o powierzchni całkowitej 1055m² zajmowanym przez Pocztę Polską – Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 26866/160550części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali tj.

- ławy fundamentowe
- mury

- dach

- instalacja odgromowej

- instalacja wodno-kanalizacyjnej

- instalacja elektrycznej
- centralne ogrzewanie

W celu zapienienia prawidłowego dojazdu do nieruchomości zajmowanej przez Pocztę Polską – Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi została ustanowiona przez Radę Gminy w Aleksandrowie służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 390/2 i 391/16 prawem przejazdu i przechodu szlakiem drożnym o szerokości 4 metrów , do drogi publicznej

Wartość naniesień stanowiących nakłady Poczty Polskiej – Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi w wys. 29.210,49zł

została zaliczona przez Radę Gminy na poczet ceny sprzedaży nieruchomości

+

partycypacja w kosztach centralnego ogrzewania (do czasu ewentualnego uruchomienia przez Pocztę Polską własnej kotłowni) na dotychczasowych zasadach

+

wartość ułamkowej części gruntu ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego

w wys. 4.120zł


Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 , pkt 2 i pkt 3 , z zastrzeżeniem art.216a , przysługuje z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z następujących warunków tj. :

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust. 1 . Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu .

 • jest poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art.35 ust.1 wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu .

 • jest najemcą lokalu mieszkalnego , a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

Zgodnie z art.37 ust.2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość może być zbyta w drodze bezprzetargowej , jeżeli :

   • jest zbywana na rzecz osoby , której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu , stosownie do art.34

   • zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostkową samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami

   • jest zbywana na rzecz osób , o których mowa w art.68 ust.1 pkt 2

   • zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny

   • sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego

   • przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część , niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie , która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć , jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości

   • ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji

   • jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną , na której terenie jest położona

   • przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości , a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości

   • jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych , mających uregulowane stosunki z państwem , na cele działalności sakralnej

Z dniem 31 grudnia 2003 roku utracił moc obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzony Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29 grudnia 1986 roku ( Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 roku – z późn. zm.).

W chwili obecnej Gmina Aleksandrów nie ma opracowanego nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy .

Zainteresowani nabyciem w trybie bezprzetargowym działek o których mowa w niniejszym wykazie winni zapoznać się z przedmiotem sprzedaży w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie - pokój nr 103, tel. (0-44) 756-00-69 wew. 26

Aleksandrów, dnia 10.11.2008r